• پزشک، پژوهشگر و مخترع
  • پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • دارای مدال برنز جشنواره بین المللی ابداعات و اختراعات