درباره مدرس

  • پزشک و پژوهشگر
  • مدیر عامل استارتاپ آموزشی پژوهشی آرکا
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۵