درباره مدرس

  • فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
  • مدرس کارگاه های پژوهشی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال ۱۳۹۲
  • مدرس Softskills در دفتر توسعه (EDC) دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۱۳۹۲
  • داور مجلات و کنگره‌های پژوهشی داخلی و بین‌المللی
  • دبیر اجرایی بخش پژوهشگران جوان کنگره های داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۰ و همچنین داور و دبیر علمی بخش پژوهشگران جوان کنگره های داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۴
  • مدرس دوره آموزشی نشر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
  • دبیر اجرایی سابق فصلنامه پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران