دکترای ژنتیک

رییس مرکز پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی و سرطان آتیه نگار ژن