• دستیار پژوهشی و مدیر آزمایشگاه ویروس شناسی مرکز بیماری های کبدی خاورمیانه (MELD)
  • داور و عضو هیات تحریریه بیش از 25 مجله علمی-پژوهشی بین المللی