• عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی